Условия за ползване

ОБЩИУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.seesport.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него,се счита за съгласие с посочените условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уебсайт. Сииспорт ДЗЗД си запазва правото да променя условията по всяко време, безпредварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общиусловия 
• “www.seesport.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставкана публикуваните в него стоки,от иметона Сииспорт ДЗЗД.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана засключването на търговска сделка за покупка наартикули online от Сииспорт ДЗЗД. 

• Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” има право дапроменя цените на предлаганите стоки по собствена преценка,безпредварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която ебила актуална по време на заявкатана желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне нановата цена под старата,катопоследната е задраскана.

• При липса на складова наличност от заявената стока СииспортДЗЗД чрез “www.seesport.bg”, в рамките на единработен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента заизчерпването й чрез изпращанена съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/илителефон при подаване на заявката СииспортДЗЗД чрез “www.seesport.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение заизпълнение на поръчката. 

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от СииспортДЗЗД чрез “www.seesport.bg” на заявлениетоза покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 

• Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” се задължаваслед получаване на заявление от Клиента,даму достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства,относно заявката му. 

• Сииспорт ДЗЗД не носи отговорност, ако Клиентът епосочил неверни и/или непълни данни в направена поръчкана адрес "www.spotnik.bg”. 

•Сииспорт ДЗЗД не гарантира пълно съответствие напредставените на сайта артикули. 
• Сииспорт ДЗЗД не носи отговорност за допуснати неточности впубликуваната на сайта информация.

Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна напродуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да сетълкува като ориентировъчна.

Сииспорт ДЗЗД  допуска наличието на разминавания междуобявените и действителните размери,закоето не носи отговорност. 

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение(филтър "Спорт") е примерно. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

II. Праваи задължения на страните
1. СииспортДЗЗД се задължава: 
•да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срокот 4 работни дни; 
•да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стокизаявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставкида бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
•преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (акотова е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
•гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатаниот производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато припредставянето на стоката в сайта. 
2.Клиентът се задължава: 
•да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка иелектронен адрес; 
•да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставкаи плащане на стоки; 
•да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки 
•да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявенатаза покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока,оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стокатасе доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
Припредаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите ядокументи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, ноприема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонниразпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части..
Приотказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът сесчита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка ивръщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети СииспортДЗЗД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви другиразходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствиена отказа.
Вслучай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката напосочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката втози срок, Сииспорт ДЗЗД се освобождава от задължението си да доставизаявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получистоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен наадреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да течесъответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентътима право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тяму е доставена при едно от следните условия:
•доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и товаможе да се установи чрез обикновения й преглед. 
•цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
•при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не ебило възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентътима право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната мупоръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл)или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. София1505, ул.Георги Обретенов 9,Сииспорт ДЗЗД,  Интернет магазин.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и безда посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1000,ул. Георги Обретенов 9,Сииспорт ДЗЗД,  Интернет магазин. Връщането седопуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от СииспортДЗЗД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работнидни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържалична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената отклиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети,придружена от оригиналните документи, издадени от Сииспорт ДЗЗД –фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Сииспорт ДЗЗД адреса, накойто Сииспорт ДЗЗД  желае да получи обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката допосочения от представителя на Сииспорт ДЗЗД адрес. 
Сииспорт ДЗЗД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиентасума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III.Лични данни 
• Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” полага дължимата грижа зазащита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване наелектронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължениеотпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общиусловия, Сииспорт ДЗЗД може да използва личните данни на Клиента единственои само за целите, предвидени в договора. 
• Сииспорт ДЗЗД чрез "www.seesport.bg” има право да използваинформацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции,изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистическии всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие насъщия, изпратено на следния e-mail адрес:info@seesport.bg
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не саизчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Сииспорт ДЗЗД чрезwww.seesport.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдатсъобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV.Разкриване на информацията 
• “ Сииспорт ДЗЗД чрез www.seesport.bg” се задължава да не разкриваникакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговскидружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които спореддействащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такаваинформация; 
• Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” е длъжен да предоставиинформацията по силата на закона.

V.Отговорност 
• Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” не носи отговорност занеизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване наобстоятелства, които Сииспорт ДЗЗД чрез “www.seesport.bg” не епредвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи нанепреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет ив предоставянето на услугите извън контрола на Сииспорт ДЗЗД чрез“www.seesport.bg”.

VI.Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породениот договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове,породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнениеили прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора илиприспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани откомпетентния съд по регистрация на Сииспорт ДЗЗД съобразнобългарското законодателство.

VII.Гаранционни условия:
1. Фирма Сииспорт ДЗЗД  дава на своите клиенти с всяка закупена стокас гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника; 
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; 
• гаранционен срок на закупената стока; 
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, СииспортДЗЗД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални,случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали епредположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производителили оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единственооригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII.Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилнаексплоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.